វគ្គសិក្សា

ACU ផ្ដល់នូវការសិក្សាទូលំទូលាយច្រើនកម្រិត ចាប់ពីសញ្ញាបត្របរិញ្ញាបត្រ សញ្ញាបត្រ បរិញ្ញាបត្រជាន់ខ្ពស់ និងសញ្ញាបត្រស្រាវជ្រាវក្នុងមហាវិទ្យាល័យចំនួនបួនគឺ៖

អ្នកក៏អាចរៀនវគ្គសិក្សាភាសាអង់គ្លេស បានដែរ មជ្ឈមណ្ឌលភាសាអង់គ្លេសក្នុងបរិវេណនៃសាកលវិទ្យាល័យរបស់យើងផ្ទាល់។

ស្វែងរកវគ្គសិក្សាផ្ទាល់ខ្លួន ដោយប្រើកម្មវិធីរុករកវគ្គសិក្សា ACU។

ដាក់ពាក្យដើម្បីសិក្សា